Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Oświadczenie w sprawie dostępności

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Bujakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z 4 kwietnia 2019r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bip.spbujakow.porabka.pl.

Status pod względem zgodności

a) Niniejsza strona internetowa jest w pełni zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 12.03.2021.

Oświadczenie oparto na samoocenie dokonanej przez organ sektora publicznego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt .Osobą odpowiedzialną jest Alicja Guzik adres poczty elektronicznej : sekretariat@zsbujakow.pl Kontaktować się można także dzwoniąc na numer tel.+ 48 (33)8108000 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.
Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
 • sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: rpo.gov.pl.

[dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze].

Przygotowanie i aktualizacja strony internetowej

Niniejszą stronę internetową opublikowano dnia 2013-11-12.

Ostatnią aktualizację wykonano dnia 2014-03-07.

Sposób dokonania oceny dostępności cyfrowej

Strona internetowa została sprawdzona na zgodność ze standardem Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.1 na poziomie AA (zgodnie z wymaganiami ustawy z 4 kwietnia 2019r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych).

Do sprawdzenia użyto programu SortSite Pro.

Ponadto została przeprowadzona weryfikacja odtwarzania treści i nawigacji po stronie, z użyciem czytnika ekranu NVDA.

Pomoc w nawigacji

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z nawigacją zalecamy kombinację klawiszy:

Serwis jest dostosowany do obsługi zarówno myszką jak i samą klawiaturą, za pomocą klawiszy:

Skróty klawiszowe

Skróty klawiszowe dostępne w obrębie serwisu:

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • zmiana wielkości czcionki
 • zmiana kontrastu
Ułatwienia dla osób niewidomych

Serwis zawiera udogodnienia wprowadzone pod kątem czytników ekranów. Skrócone menu pozwala na przeskok do poszczególnych części ekranu, unikalne tytuły stron umożliwiają rozróżnienie każdej strony, zdjęcia i grafiki mają alternatywne opisy, a linki tytuły opisujące dany odnośnik bardziej szczegółowo.

Za pomocą skróconego menu można dostać się bezpośrednio do:

 • treści
 • menu ułatwień dostępu
 • menu głównego
 • mapy strony
Dostępność na urządzeniach mobilnych

Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym. W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.

Dane teleadresowe siedziby Urzędu

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Bujakowie
ul. Szkolna 13, 43-356 Kobiernice, tel.+ 48 ( 33) 8108000 , email: sekretariat@zsbujakow.pl

Dostępność architektoniczna siedziby Urzędu

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Bujakowie zlokalizowana jest w budynku przy ulicy Szkolnej 13, 43-356 Kobiernice. Do oddziału przedszkolnego prowadzi wejście od ul. Szkolnej , poprzedzone podjazdem. Drugie wejście przeznaczone dla szkoły jest dostępne od strony placu głównego placówki .Oba wejścia główne nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych . Budynek posiada 3 dodatkowe wejścia boczne. Wejścia pełnią równocześnie funkcje wyjść ewakuacyjnych. Aktualnie w budynku brak jest toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych , poruszających się na wózkach .Do budynku i wszystkich pomieszczeń ( z wyłączeniem pomieszczeń technicznych ) może wejść osoba niewidoma i niedowidząca z psem asystujących lub psem przewodnikiem . Bezpośrednio przed budynkiem szkoły na terenie placu znajduje się parking dla zaopatrzenia, a za nim parking dla pracowników szkoły i interesantów. W budynku nie ma pętli indukcyjnych . Brak jest oznaczeń w alfabecie Braille'a oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Tłumacz języka migowego

W Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Bujakowie nie ma możliwości skorzystania z usługi tłumacza języka migowego na miejscu bez wcześniejszego umówienia takiego spotkania. Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się mają prawo do:

 1. Załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej. Osoba uprawniona może być reprezentowana przez osobę przybraną, którą może być osoba fizyczna, powyżej 16 roku życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej ma być pomoc w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej. Osoba uprawniona nie może skorzystać z pomocy osoby przybranej wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.
 2. Skorzystania z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego po złożeniu odpowiedniego wniosku i umówieniu spotkania.
Przygotowanie samodzielnego wniosku z zastrzeżeniem, że musi on zawierać następujące dane:
 • imię, nazwisko oraz adres zamieszkania osoby uprawnionej (dodatkowo może być również nr telefonu komórkowego bądź adres e-mail);
 • informację o tym co dana osoba chce załatwić w Urzędzie;
 • przewidywany termin wizyty w Urzędzie;
 • preferowana forma kontaktu w celu umówienia spotkania;
 • metodę komunikowania się, tj. informację o tym, czy będzie to osoba przybrana czy też istnieje konieczność zapewnienia ze strony tłumacza języka migowego (polskiego języka migowego- PJM, systemu językowo- migowego SJM czy też sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych SKOGN)
Zgłoszenie można przesłać:
 • pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@zsbujakow.pl
 • listownie na adres: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Bujakowie , ul. Szkolna 13, 43-356 Kobiernice
 • złożyć bezpośrednio w siedzibie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Bujakowie.
O terminie i miejscu spotkania osoby uprawnionej z właściwym pracownikiem Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Bujakowie i tłumaczem osoba zainteresowana zostanie powiadomiona w sposób wskazany we wniosku.

Rzecznik Praw Obywatelskich

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: rpo.gov.pl.

Dane kontaktowe

Adres strony internetowej: bip.spbujakow.porabka.pl

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Alicja Guzik.

Adres poczty elektronicznej osoby kontaktowej sekretariat@zsbujakow.pl

Nr telefonu osoby kontaktowej +48 338108000